قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
دوره دوم

صفحه در دست طراحي مي باشد

Under Construction

تقویم
البوم تصاویر