قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
تماس با ما

khayerin@semnan.ac.ir

تقویم
البوم تصاویر