قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
اعضای هیأت امناء بنیاد خیرین


اعضای هیأت امناء بنیاد خیرین

  دکتر علی خیرالدین ... رئیس هیأت امناء

  دکتر فرامرز نیک سرشت ... نائب رئیس هیأت امناء

  مهندس عبدا... اکبری راد... عضو هیأت امناء

  مهندس مجید حقیقت ... عضو هیأت امناء

  آقای علی اصغر جمعه ای ... عضو هیأت امناء

  دکتر هژیر فامیلی ... عضو هیأت امناء

  آقای عبدالحسین نبوی... عضو هیأت امناء

  آقای جلال قدس... عضو هیأت امناء

  مهندس مسعود اعوانی... عضو هیأت امناء

 دکتر محمد اسماعیل امین بیدختی... عضو هیأت امناء


تقویم
البوم تصاویر