لیست اخبار صفحه :1
کمک چهار هزار میلیارد تومانی خیران در حوزه علم و فناوری

کمک چهار هزار میلیارد تومانی خیران در حوزه علم و فناوری

سرپرست کانون خیرین حوزه فناوری و نوآوری وزارت علوم ؛ تحقیقات و فناوری در دانشگاه سمنان گفت : در طول برنامه ششم توسعه خیران حدود چهار هزار میلیارد تومان در حوزه علم و فناوری کمک کرده اند که با توجه به بودجه وزارت علوم ، رقم قابل توجهی است .

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در دانشگاه سمنان

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در دانشگاه سمنان

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در دانشگاه سمنان گفت : در حوزه فناوری و نوآوری ، شرکتهای فناور به راحتی می توانند بستر اشتغالزایی را فراهم نمایند ، چرا که 40 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند .