اعضای هیأت مؤسس :

1- عباس دانایی

2- مصطفی جباری

3- عبدالحسین فریدون

4- محمد همتی

5- عباس آلبویه

6- کاظم شربتدار

7- علی اکبر دوستمحمدی

8- عبدالحسین نبوی

9- جلال قدس

10- سید جعفر میر صناعی

11- علی اکبر صیادجو

12- علی خیرالدین

13- فرشاد ورامینیان

14- فرامرز نیک سرشت

15- مجید حقیقت

16- حمیدرضا مولایی

17- محمد همتیان

18- محمد اسماعیل امین بیدختی

19- عبدا.. اکبری راد

20- هادی دوستمحمدی

21- مسعود اعوانی

22- علی اکبر جمعه ای

23- هرمز فامیلی

24- ایرج اوصیا