بنیاد خیرین دانشگاه سمنان با همدلی خیرین عزیز اهداف زیر را دنبال می کنند:

  • فرهنگ سازی برای جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه
  • تحقق اهداف خیر خواهانه بنیاد از طریق جذب کمک های نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور
  • کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر و یا موسسات
  • ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی و همچنین ارائه خدمات دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اساتید و همکاری با دانشگاه سمنان برای توسعه امکانات فوق