اعضای هیأت مدیره دوره اول

  مهندس عباس دانایی... رئیس هیئت مدیره بنیاد

  دکتر محمدکاظم شربتدار... نائب رئیس هیأت مدیره

  آقای عباس آل بویه ... مدیر عامل بنیاد

  دکتر مصطفی جباری ... عضو هیات مدیره

  دکتر فتح الله قدس ... عضو هیأت مدیره

  آقای فرشاد ورامینیان ... عضو هیأت مدیره