اعضای هیأت مدیره دوره دوم

اعضای اصلی:

1- عباس دانایی

2- سیف ا.. سعدالدین

3- فرشاد ورامینیان

4- علی خیرالدین

5- حسن سعدالدین

اعضای علی البدل:

1- حسن آلبویه

2-فتح ا.. قدس

بازرسان:

1-داود فیض (اصلی)

2-حمیدرضا محمدیان سمنانی (علی البدل)