عباس آلبویه نام و نام خانوادگی :
مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه عنوان پست سازمانی :
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی آخرین مدرک تحصیلی :

023-31535435

شماره تلفن و دورنگار:

khayerin@semnan.ac.ir

رایانامه :

سمنان-میدان سعدی - بلوار مولوی - بنیاد خیرین 

آدرس :

اهداف:

جلب مشارکت و کمک های مردمی و دولتی

فرهنگ سازی برای جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه

تحقق اهداف خیرخواهانه بنیاد از طریق جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور

کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر یا موسسات